Regulamin

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin sprzedaży sklepu ladne-lazienki.pl (wersja dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej ?k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 

 

§ 2. Definicje

 

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Katalog Produktów - lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana za pośrednictwem Serwisu;

2)     Klient -podmiot kupujący spośród Katalogu Produktów;

3)     Konto - zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4)     Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

5)     Serwis - system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie ladne-lazienki.pl, stanowiący sklep internetowy;

6)     Sklep - przedsiębiorstwo w oparciu o które prowadzi ono sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Serwisu;

7)     Firma Hermes-instal: Hermes-instal Agnieszka Szybalska, ul. Republikańska 48 , 05-200 Wołomin, NIP 125-091-46-58 adres elektroniczny: biuro@ladne-lazienki.pl

8)     Umowa Sprzedaży - umowa zawierająca zobowiązanie firmy Hermes instal  do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty firmie ceny;

9)     Użytkownik - Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

10)Użytkownik Zarejestrowany  - podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem;

11)Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży ladne-lazienki.pl (wersja dla konsumentów);

12)Dzień Roboczy - dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 

 1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie skierowaną do Firmy.
 3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Serwisie;

2)     telefonicznie pod numerem 22 776 40 94; ( zamówienia do potwierdzenia zaliczką)

3)     pocztą elektroniczną na adres biuro@ladne-lazienki.pl

 1. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 2. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 5. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Firma Hermes-instal wystawia dokument sprzedaży ? fakturę VAT lub paragon.
 7. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 

 1. Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez firmę Hermes-instal  faktury VAT, jeżeli chce ja otrzymać w innym przypadku otrzyma paragon .
 3. Firm Hermes instal niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. W wyjątkowych przypadkach pracownik firmy Hermes-instal będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.
 5. Zawarcie przez firmę Hermes-instal Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia. Wiadomość z informacją o złożeniu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy kupna -sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą dopiero po potwierdzeniu przez firmę Hermes instal i zmainę statusu zamówienia na w trakcie realizacji.
 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia firma Hermes-instal może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia, wyjaśnienia niejasności lub anulowania zamówienia w przypadku gdy jest problem z ceną, dostępnością, jakością towaru lub z powodu innych zdarzeń.
 7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli firma Hermes-instal:

1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 2 Dni Roboczych) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2)     w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 5. Zamówienia telefoniczne

 

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 6-7 Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu od firmy Hermes instal na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać  wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez firme Hermes instal Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez firmę Hermes instal Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zamówienia pocztą elektroniczną

 

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

 1. Firma Hermes-instal jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów.
 2. Firma Hermes-instal podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Serwisie, następujące informacje dotyczące Produktów:

1)     cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2)     cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3)     informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail ? w przypadku, w którym Klient udostępnił Firma Hermes-instal adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Firma Hermes-instal adresu pocztu elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu.
 3. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

 

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1)     za pobraniem : Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;( jeśli jest to produkt nietypowy w celu realizacji zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki 20% zamawianego produktu, pozostała część do zapłaty kurierowi przy dostawie)

2)     płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3)     płatność przelewem :Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego firmy Hermes instal Mbank  rach nr  50 1140 2004 0000 3702 7555 9630

 1. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia.
 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Firma Hermes-instal informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, gdy wymagana jest wpłata zaliczki, jak  również w ust.1 pkt 3) Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez firmę Hermes-instal otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank firmy Hermes instal nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4) Szybka płatność internetowa relizowana  za pmoca  usługi Przelewy24, lub PayU

 

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ 

 

§ 9.

 

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez firmie Hermes-instal procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga kontaktu z Działem Obsługi Klienta. Dział Obsługi Klienta wprowadza zmiany do zamówienia zgodnie z informacjami jakie uzyskał od klienta i zmienione zamówienie wysyła na podany przez klienta adres e-mail. Zamówienie wejdzie do realizacji po pisemnym potwierdzeniu przez klienta że wprowadzone zmiany w zamówieniu są  zgodne z jego dyspozycja i potwierdza je.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY 

 

§ 10. 

 

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że firma Hermes-instal zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.
 2. Firma Hermes instal  oferuje możliwość odbioru osobistego w Wołominie ul. Republikańska 48, po uprzednim potwierdzeniu że produkt bądź produkty są już gotowe do odbioru.
 3. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.
 4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 5. W przypadku zamówień składanych w inny sposób firma Hermes-instal skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W przypadku braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, firma Hermes-instal informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik firmy Hermes-instal skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W przypadku braku  zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 7. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów firma Hermes-instal dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 8. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z firmą Hermes instal.
 9. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 10. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach firmy Hermes instal lub u dostawców. Czas realizacji na produkty dostępne to 7 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto firmy Hermes instal, na pozostałe produkty czas realizacji podawany jest klientowi po złożeniu zamówienia. Jeśli klient nie zaakceptuje podanego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 11. Firma Hermes instal powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni roboczych po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest o ile jest to możliwe ? podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Firma Hermes instal informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.
 12. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.
 13. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w ?Moim koncie".
 14. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.
 15. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje: o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki ?ostrożnie szkło?, ?góra dół?, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, styropian, stretch, wypełnienie).o momencie stwierdzenia szkody oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić firmie Hermes instal.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HERMES-INSTAL

Procedura reklamacyjna

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

 

 1. Do odpowiedzialności firmy Hermes instal mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Firma Hermes instal nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. 

 

§ 12. Reklamacja Produktów

 

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     pisemnej - na adres siedziby firmy Hermes instal, ul. Republika}ska 48, 05-200 Wołomin

2)     w formie elektronicznej ? na adres poczty elektronicznej: biuro@ladne-lazienki.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, firma Hermes instal rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT lub paragonu.
 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do firmy Hermes-instal i w celu oceny zasadności reklamacji. 

 

§ 13. Korzystanie z gwarancji

 

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją typu ?door to door? należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej.

 

ROZDZIAŁ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY  ( nie dotyczy firm)

 

§ 14. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez firmę Hermes instal z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając firmie Hermes instal stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1)     skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku

2)     złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje firmę Hermes instal o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby firmy(: Hermes-instal ul. Republikańska 48, 05-200 Wołomin) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej firmy: biuro@ladne-lazienki.pl).
 2. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1)     dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według pod indywidualne zamówienie Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)     dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

3)     dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)     dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Firma Hermes-instal zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do firmy Hermes-instal.
 6. Firma Hermes-instal uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 15. Zwrot Produktów

 

Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 14  Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres wskazany przez firmę Hermes-instal,  z dopiskiem zwrot towaru.  Zwroty zwykle należy odesłąć na adres z którgo przesyłka zostala wysłana, jednak Każdy klient będzie każdorozowo informowany o miejscu  zwrotu zwracanego towaru, niezwłocznie po informacji o chęci odstąpieniu od umowy.  W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu firma Hermes instal zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu firma Hermes instal zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do firmy Hermes instal skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

ROZDZIAŁ 9.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

§ 16    Administrator danych i sposób ich uzyskania

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, Hermes – Instal Agnieszka Szybalska, ul. Republikańska 48, 05-200 Wołomin

2. Aby sie z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@ladne-lazienki.pl

adres pocztowy: Agnieszka Szybalska, ul. Republikańska 48, 05-200 Wołomin

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, lub podczas składania zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym.

 

§ 17     Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w ladne-lazienki.pl

 

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną takich jak  dokonywanie transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem;
 • obsługi reklamacji w sklepie ladne-lazienki.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • realizacji złożonego zamówienia w tym odbioru, dostawy lub wysyłki towaru.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ladne-lazienki.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na ladne-lazienki.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami w ladne-lazienki.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

§ 18   Obowiazek podania danych osobowych oraz uprawnienia klineta wobec sklepu w zakresie przetwarzanych danych

 

1. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, login, hasło, telefon, oraz dane umożliwiające zrealizowanie umowy poprzez dostawę lub wysyłkę (w przypadku osób fizycznych)
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Podnie danych nie jest obowiązkowe, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu ladne-lazienki.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

2. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

4. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

5. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

§ 19   Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

 

1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe, wspomagają obsługę kupujących w ladne-lazienki.pl,  a także podmiotom współpracującym  w realizacji bezpośredniej wysyłki zamówienia (firmie magazynującym  towar,   z którego będzie realizowana wysyłka oraz firmie spedycyjnej). Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 
§ 20  Długość przechowywania  Twoich danych osobowych

 

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani  jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 


ROZDZIAŁ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21. Zmiany Regulaminu

 

 1. Firma Hermes instal uprawniona jest do:

1)     zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2)     wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3)     wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4)     przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5)     dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 22. Prawo i sąd właściwy

 

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 23. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2014 r.

Uwaga z racji na pandemię koronawirusa dostępności poszczególnych produktów bądź terminy realizacji mogą ulec zmianie.