Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY  ( nie dotyczy firm)

 

§ 14. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez firmę Hermes instal z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając firmie Hermes instal stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1)     skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD 

2)     złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje firmę Hermes instal o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby firmy(: Hermes-instal ul. Republikańska 48, 05-200 Wołomin) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej firmy: biuro@ladne-lazienki.pl).
 2. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1)     dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według pod indywidualne zamówienie Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)     dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

3)     dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)     dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Firma Hermes-instal zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do firmy Hermes-instal.
 6. Firma Hermes-instal uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 15. Zwrot Produktów

 

Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 14  Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres wskazany przez firmę Hermes-instal,  z dopiskiem zwrot towaru.  Zwroty zwykle należy odesłąć na adres z którgo przesyłka zostala wysłana, jednak Każdy klient będzie każdorozowo informowany o miejscu  zwrotu zwracanego towaru, niezwłocznie po informacji o chęci odstąpieniu od umowy.  W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu firma Hermes instal zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu firma Hermes instal zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do firmy Hermes instal skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.